KHU VUI CHƠI TRONG NHÀ- SƠN LA 1

KHU VUI CHƠI TRONG NHÀ – SƠN LA

  • Địa chỉ thi công: Sơn La
  • Nhà đầu tư: Yokids
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: Trên 500m2